TERMS AND CONDITIONS

VANMOKUM BV RESPECTS THE PRIVACY OF ALL USERS OF ITS WEBSITE AND ENSURES THAT THE PERSONAL INFORMATION THAT YOU PROVIDE IS TREATED CONFIDENTIALLY. We use your data to
process your orders as quickly and as conveniently as possible.

ALGEMENE (VERKOOP EN LEVERINGS)VOORWAARDEN
VANMOKUM B.V. (KVK 51916312)

ARTIKEL 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID

In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende definities gebruikt:
Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene (verkoop en leverings)voorwaarden.
Duurovereenkomst: alle (toekomstige) schriftelijk, mondeling of stilzwijgend tot stand gekomen overeenkomsten tussen VANMOKUM en een Afnemer die strekken tot de regelmatige levering van producten en/of diensten gedurende een zekere periode, waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) distributie- en agentuurovereenkomsten.
Gelieerde onderneming(en): iedere rechtspersoon die kwalificeert als ‘dochtervennootschap’ in de zin van artikel 2:23a BW dan wel als ‘groepsmaatschappij’ in de zin van artikel 2:24b BW.
Afnemer: iedere (rechts)persoon die bij VANMOKUM een Order plaatst, of aan wie/welke VANMOKUM een Offerte uitbrengt dan wel met die met VANMOKUM (al dan niet stilzwijgend) een (Duur)Overeenkomst aan gaat of zal gaan;
Offerte: ieder (schriftelijk of mondeling) aanbod door VANMOKUM aan een Afnemer strekkende tot het afnemen van producten en/of diensten van VANMOKUM.
Order: ieder verzoek van een Afnemer aan VANMOKUM – al dan niet via de online (dealer)portal van VANMOKUM – om producten en/of diensten aan die betreffende Afnemer te leveren.
Overeenkomst: alle schriftelijk, mondeling of stilzwijgend tot stand gekomen (en eventueel in de toekomst nog tot stand te komen) overeenkomsten tussen VANMOKUM en een Afnemer, daaronder ook begrepen (maar niet beperkt tot) Duurovereenkomsten en alle eventueel daaruit (nog) voort te vloeien losse (koop)overeenkomsten.
VANMOKUM: VANMOKUM B.V. (Handelsregisternummer: 51916312) en alle aan haar Gelieerde onderneming(en).

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes van VANMOKUM, evenals op alle (toekomstige) Orders en (Duur)Overeenkomsten.

1.3 Het accepteren van een Offerte, het (doen) plaatsen van een Order en/of het sluiten van een Overeenkomst met VANMOKUM, leidt ertoe dat de Afnemer de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt en dat eventuele algemene voorwaarden van die Afnemer zijn uitgesloten.

1.4 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien daar schriftelijk en uitdrukkelijk door VANMOKUM mee is ingestemd.

ARTIKEL 2. OFFERTES, ORDERS EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

2.1 Alle Offertes, Orders en door VANMOKUM vermelde prijzen zijn vrijblijvend. VANMOKUM heeft te allen tijde het recht om Orders (al dan niet naar aanleiding van een uitgebrachte Offerte) zonder opgave van redenen te weigeren c.q. niet in behandeling te nemen, onder meer omdat VANMOKUM niet steeds uit eigen voorraad levert of kan leveren en voor levering derhalve zelf ook afhankelijk is (althans kan zijn) van derden. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, heeft VANMOKUM jegens een Afnemer derhalve géén (doorlopende) leveringsverplichting. Een dergelijke (doorlopende) leveringsverplichting ontstaat evenmin door het enkele feit dat VANMOKUM regelmatig eerdere Orders van een Afnemer gedurende een bepaalde periode wél in behandeling heeft genomen.

2.2 Een Overeenkomst komt pas tot stand na aanvaarding van een Order van een Afnemer door VANMOKUM, ook indien een Afnemer een Order heeft geplaatst naar aanleiding van een reeds gedane (vrijblijvende) Offerte.

2.3 Zodra een door een Afnemer geplaatste Order door VANMOKUM is aanvaard althans feitelijk in behandeling is genomen, kan die Order niet meer worden geannuleerd en is de Afnemer verplicht tot afname van de bestelde producten. Indien de Afnemer desondanks niet afneemt, ontslaat dat de Afnemer niet van haar verplichting om de bestelde producten te betalen.

ARTIKEL 3. PRIJZEN, FACTURATIE EN BETALINGSCONDITIES

3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle door VANMOKUM vermelde prijzen in euro-valuta, exclusief omzetbelasting, exclusief handlings-, verpakkings-, (internationale) verzend-, port- en/of transportkosten, eventuele belastingen en/of andere heffingen en kosten.

3.2 Vermelde prijzen zijn vrijblijvend en kunnen derhalve te allen tijde door VANMOKUM worden gewijzigd. In het geval dat de prijs wordt gewijzigd nadat een Order is gedaan, is de Afnemer gerechtigd de Order te annuleren binnen vijf dagen na mededeling van de prijsverhoging.

3.3 Overeengekomen prijzen (in reeds tot stand gekomen Overeenkomsten) zijn niet bindend in geval van kennelijke (druk)fouten en/of verschrijvingen.

3.4 Behoudens andersluidende afspraken dienen facturen te zijn betaald binnen veertien dagen na de factuurdatum. Deze en eventuele met een Afnemer overeengekomen afwijkende betalingstermijnen zijn steeds fatale termijnen, ook indien VANMOKUM coulancehalve instemt met een latere betaling.

3.5 Bij overschrijding van de voornoemde betalingstermijn is over het openstaande factuurbedrag een (vertragings)rente verschuldigd van zes procent per maand, waarbij gedeelten van een maand voor een volle maand worden gerekend. Voorts is VANMOKUM alsdan gerechtigd de factuur over te dragen aan een (externe) incassopartij, in welk geval de Afnemer – naast de hiervoor genoemde (vertragings)rente – is gehouden om alle daadwerkelijk gemaakte (buitengerechtelijke incasso-, juridische- en eventuele advocaat)kosten te vergoeden, met een minimum van ofwel EUR 250,00 (tweehonderdvijftig euro) exclusief btw ofwel – naar keuze van VANMOKUM – vijftien procent van het openstaande factuurbedrag.

3.6 Opschorting en/of verrekening van enige betaling(sverplichting) door een Afnemer jegens VANMOKUM is niet toegestaan en is uitdrukkelijk uitgesloten.

3.7 Indien een Afnemer facturen betaalt via automatische incasso (Europese Overschrijving – SEPA Credit Transfer), is de Afnemer – indien de incasso wordt geweigerd, geannuleerd of teruggeboekt (hierna: “stornering”) – een bedrag van EUR 25,00 (vijfentwintig) aan administratiekosten verschuldigd en is artikel 3.5 overeenkomstig van toepassing.

3.8Iedere betaling door een Afnemer strekt eerst tot voldoening van de verschuldigde (vertragings)rente en vervolgens tot voldoening van verschuldigde kosten, met uitzondering van de gerechtelijke kosten. Pas na voldoening van voornoemde rente en kosten, strekt enige betaling door de Afnemer in mindering op de in hoofdsom openstaande vordering, waarbij als eerste zal worden afgeschreven op de oudst openstaande vordering c.q. langst opeisbare factuur, zulks ongeacht de omschrijving die de Afnemer aan de betaling heeft gegeven.

ARTIKEL 4. LEVERING, EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RISICO-OVERGANG

4.1 Door VANMOKUM vermelde levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft een Afnemer geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de Order te annuleren of de Overeenkomst te ontbinden, tenzij en voor zover die overschrijding zodanig is dat instandhouding van de Overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

4.2 Gegevens over de door VANMOKUM verkochte producten (eigenschappen, kwaliteit, kleur et cetera), worden naar beste weten en met de grootste zorgvuldigheid verstrekt, maar kunnen niet als bindend worden beschouwd.

4.3 Indien VANMOKUM redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van een Afnemer te twijfelen (zulks uitsluitend ter beoordeling van VANMOKUM), is VANMOKUM gerechtigd van de Afnemer te vorderen dat zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van de verplichtingen, met name ook nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen. Indien de door VANMOKUM verlangde zekerheid niet wordt gegeven, is VANMOKUM gerechtigd om de levering op te schorten.

4.4 Door VANMOKUM afgeleverde producten blijven eigendom van VANMOKUM tot het moment van volledige betaling van al hetgeen de Afnemer aan VANMOKUM is verschuldigd, inclusief alle eventuele verschuldigde (vertragings)rente en kosten. Door VANMOKUM aan de Afnemer afgeleverde producten worden uitsluitend overgedragen onder de opschortende voorwaarden (als bedoeld in artikel 3:92 BW) van zowel volledige betaling door de Afnemer van de koopprijs als alle eventueel verschuldigde (vertragings)rente en kosten.

Zolang het eigendom van door VANMOKUM afgeleverde producten niet op de Afnemer is overgegaan, kan en mag deze de producten niet verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander (beperkt) recht daarop verlenen, behoudens voor zover de Afnemer de producten in het kader van de uitoefening van zijn normale bedrijf aan derden verkoopt, verwerkt en/of aflevert. Deze bepaling heeft goederenrechtelijk effect.

4.6 De Afnemer verleent VANMOKUM reeds nu voor alsdan het recht (dan wel een onherroepelijke machtiging) om in voorkomende gevallen alle plaatsen te betreden waar de door VANMOKUM geleverde producten zich bevinden, om VANMOKUM in staat te stellen haar eigendomsrechten uit te oefenen en onbetaalde producten terug te nemen. Het op deze wijze terughalen van haar zaken laat onverlet het recht van VANMOKUM om van de Afnemer vergoeding te eisen voor geleden schade of gemaakte kosten door de niet-nakoming van de Afnemer.

4.7 Het risico van de producten gaat over op het moment van aflevering van de producten bij de Afnemer, dat wil zeggen zodra de producten aldaar feitelijk uit het transportmiddel zijn.

ARTIKEL 5. ONDERZOEKSPLICHT, RECLAMEREN, AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

5.1 De Afnemer dient onmiddellijk bij of na de inontvangstneming van de producten te controleren (onderzoeksplicht) of de afgeleverde producten overeenstemmen met de gedane Order c.q. beantwoorden aan de Overeenkomst alsmede of er sprake is van uiterlijk waarneembare schades of gebreken.

5.2 In geval van klachten of gebreken:
a) over zichtbare of anderszins uiterlijk waarneembare schades of gebreken, dient de Afnemer die onmiddellijk (uiterlijk binnen vierentwintig uur) na de inontvangstneming deugdelijk gespecificeerd per email ([email protected]) kenbaar te maken bij VANMOKUM, bij gebreke waarvan de Afnemer zich ter zake niet (meer) op enig voorbehoud en/of gebrek kan beroepen en tussen partijen vaststaat dat de Afnemer de geleverde producten in deugdelijke en onbeschadigde staat heeft ontvangen en conform de op afleverbonnen vermelde hoeveelheid;
b) over niet-zichtbare of anderszins uiterlijk waarneembare schades of gebreken, dient de Afnemer die uiterlijk binnen zeven dagen na ontdekking deugdelijk gespecificeerd per email ([email protected]) kenbaar te maken bij VANMOKUM, bij gebreke waarvan de Afnemer zich ter zake niet (meer) op enig voorbehoud en/of gebrek kan beroepen.
5.3 Het is een Afnemer niet toegestaan om een (af)levering van producten op enigerlei wijze ‘onder voorbehoud’ (van enig recht) in ontvangst te nemen. Door (af)geleverde producten feitelijk in ontvangst te nemen stemt de Afnemer in met het bepaalde in artikel 5.1 en 5.2 hierboven.

5.4 De reclametermijn op door VANMOKUM verzonden facturen bedraagt ten hoogste achtenveertig uur na ontvangst van de factuur. Indien de Afnemer niet binnen die termijn schriftelijke en deugdelijk gemotiveerd per email ([email protected]) tegen de betreffende factuur heeft geprotesteerd, staat tussen partijen vast dat de factuur de onderliggende transactie(s) met VANMOKUM correct weergeeft.

5.5 Ieder (vorderings)recht van de Afnemer op VANMOKUM dat betrekking heeft op fouten in de levering of gebreken in of aan door VANMOKUM geleverde producten, vervalt onherroepelijk zodra de in dit artikel vermelde (klacht)termijnen zijn verstreken. Ook in het geval dat een Afnemer binnen de hiervoor genoemde (klacht)termijnen geen althans onvoldoende medewerking verleent aan VANMOKUM bij het onderzoek naar de gegrondheid van de betreffende klacht, komen alle daarmee verband houdende (vorderings)rechten onmiddellijk en onherroepelijk te vervallen. De producten waarop klachten betrekking hebben moeten ter eventuele bezichtiging voor VANMOKUM beschikbaar blijven in de toestand waarin de producten zich bevonden op het tijdstip dat de gebreken werden geconstateerd. Het recht om te reclameren – evenals alle daarmee verband houdende (vorderings)rechten – vervalt/vervallen zodra de Afnemer het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, laten bewerken of verwerken, dan wel aan derden heeft doorgeleverd, tenzij VANMOKUM daartoe vooraf schriftelijke toestemming heeft gegeven of indien het om producten gaat waarop een fabrieksgarantie van toepassing is.

5.6 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden (non-conformiteit), heeft VANMOKUM steeds de keuze om de desbetreffende producten ofwel – na retournering ervan – te vervangen door nieuwe producten, ofwel de factuurwaarde te restitueren. De aansprakelijkheid van VANMOKUM is derhalve steeds beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde producten waarover werd gereclameerd.

5.7 VANMOKUM is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar medewerker en/of door ingeschakelde hulppersonen, noch voor indirecte schade, waaronder in elk geval dient te worden begrepen (maar niet beperkt tot) gevolgschade en bedrijfsschade (zoals gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie of schade door gemiste zakelijke kansen).

5.8 Niettegenstaande het bepaalde in de vorige artikelleden, is de aansprakelijkheid van VANMOKUM in ieder geval te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde (exclusief btw) van de Order die tot de schade heeft geleid, althans tot dat gedeelte van de Order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, zulks tevens met een maximum van het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van VANMOKUM (per aansprakelijkheid en per verzekeringsjaar) ter zake daadwerkelijk uitbetaalt.

5.9 In geval dat sprake is van een Duurovereenkomst, is de aansprakelijkheid van VANMOKUM bovendien ook steeds beperkt tot het in het voorgaande kalenderjaar in totaal door VANMOKUM aan de Afnemer gefactureerde bedrag aan omzet (exclusief btw).

5.10 Afnemer vrijwaart VANMOKUM tegen alle aanspraken van derden ter zake van door deze derde(n) eventueel te lijden of geleden schade, zulks met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald.

5.11 De verjaringstermijn van alle (rechts)vorderingen en verweren jegens VANMOKUM en haar eventuele medewerkers en ingeschakelde hulppersonen, bedraagt twaalf maanden.

5.12 Alle (vorderings)rechten van een Afnemer tegen VANMOKUM vervallen:

a) indien VANMOKUM niet door de Afnemer in rechte is betrokken uiterlijk binnen zes maanden nadat de Afnemer bekend werd (dan wel redelijkerwijs bekend had behoren te zijn) met het bestaan van die (schade)vordering;
b) binnen vierentwintig maanden nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan;
zulks op straffe van niet-ontvankelijk (vervaltermijn).

5.13 VANMOKUM is jegens een Afnemer nimmer gehouden tot een verdergaande garantie ten opzichte van de Afnemer dan waarop VANMOKUM ten opzichte van haar toeleveranciers of producenten (in het kader van de fabrieksgarantie) aanspraak kan maken.

 

ARTIKEL 6. EXCLUSIVITEIT EN DUURRELATIES

6.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen, wordt – ook indien sprake is (of zal zijn) van een Duurovereenkomst – aan een Afnemer nooit (enige vorm van) exclusiviteit, recht op ‘alleenverkoop’, ‘alleenrecht’ op wederverkoop, of enig ander exclusief (verkoop)recht verleend of toegekend, ook niet stilzwijgend.

6.2 Onverminderd de ontbindingsbevoegdheid ex artikel 6:265 BW en behoudens andersluidende schriftelijke afspraken, kunnen beide partijen een Duurovereenkomst te allen tijde opzeggen – zonder dat enige (schade)vergoeding is verschuldigd – met inachtneming van een opzegtermijn van:
a) één maand indien deze (inclusief de opzegtermijn) maximaal twee jaar heeft geduurd;
b) twee maanden indien deze (inclusief de opzegtermijn) maximaal vijf jaar heeft geduurd;
c) vier maanden indien deze (inclusief de opzegtermijn) langer dan vijf jaar heeft geduurd.

6.3 Voor zover toegestaan bij wet en behoudens andersluidende schriftelijke partijafspraken, heeft een Afnemer bij beëindiging van een Duurovereenkomst – op welke wijze of grondslag dan ook- géén recht op enige goodwill- of klantenvergoeding, noch op enige andere vorm van vergoeding of betaling.

ARTIKEL 7. INTELECTUEEL EIGENDOM EN GEHEIMHOUDING

7.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op door VANMOKUM aan een Afnemer geleverde producten, berusten uitsluitend bij VANMOKUM of diens licentiegevers. Intellectuele Eigendomsrechten, zoals ten aanzien van specificaties, foto’s, ontwerpen, tekeningen, modellen, slagzinnen, teksten, beschrijvingen, artistieke prestaties, artwork, zowel origineel als de bewerkingen hierop, data, inclusief alle wijzigingen hierop en ander publiciteitsmateriaal, handels- en/of merknamen et cetera die door VANMOKUM worden verstrekt aan een Afnemer, blijven onverkort eigendom van VANMOKUM. Afnemer staat er voor in en garandeert om geen inbreuk te (zullen) maken, op welke wijze dan ook, op enig intellectueel eigendomsrecht van VANMOKUM of diens licentiegevers.

7.2 In het geval dat de Afnemer zijn/haar verplichtingen uit hoofde van artikel 7.1 schendt, verbeurt die tekort schietende Afnemer aan VANMOKUM – zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist – een direct opeisbare, niet voor verrekening of opschorting vatbare boete van EUR 10.000,00 (zegge: tienduizend euro) per overtreding en van EUR 1.000,00 (zegge: duizend euro) per dag(deel) dat die overtreding voortduurt, één en ander (voor zover nodig in afwijking van het bepaalde in artikel 6:92 lid 1, 2 en 3 BW) onverminderd alle wettelijke remedies, waaronder ook (maar niet beperkt tot) het recht om nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen. Een op grond van dit artikel verschuldigde boete beoogt aldus uitdrukkelijk niet in de plaats te treden van de verschillende vormen van wettelijke schadevergoeding.

7.3 Alle concurrentiegevoelige en bedrijfsvertrouwelijke informatie over VANMOKUM en haar producten in welke vorm dan ook (waaronder begrepen maar niet beperkt tot: prijslijsten, klantenlijsten, productspecificaties, protocollen en prijs- en innovatieacties) die een Afnemer in het kader van de (uitvoering van) een (Duur)Overeenkomst tot zijn/haar beschikking of ter inzage krijgt (“Vertrouwelijke Informatie”), is vertrouwelijk. Afnemer zal Vertrouwelijke Informatie tegenover eenieder strikt geheimhouden en niet gebruiken, kopiëren of opslaan voor enig ander doel dan waarvoor deze aan de Afnemer is verstrekt. Afnemer zal Vertrouwelijke Informatie steeds veilig bewaren en niet langer dan redelijkerwijs noodzakelijk is. Het is een Afnemer niet toegestaan om Vertrouwelijke Informatie op enigerlei wijze aan derden te verstrekken , te delen of anderszins aan derden kenbaar te maken. De Afnemer staat er voor in en garandeert de in dit artikel opgenomen geheimhoudingsplicht in acht te nemen, met dien verstande dat niet onder deze geheimhoudingsplicht vallen de gegevens die algemeen bekend zijn of door VANMOKUM openbaar gemaakt zijn, alsmede het doen van mededelingen waarvan zonder meer duidelijk is dat dit in het kader van de normale uitvoering van een Overeenkomst noodzakelijk is.

7.4 In geval van overtreding van het bepaalde in artikel 7.3, verbeurt de Afnemer aan VANMOKUM – zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist – een direct opeisbare, niet voor verrekening of opschorting vatbare boete van EUR 5.000,00 (zegge: vijfduizend euro) per overtreding en van EUR 500,00 (zegge: vijfhonderd euro) per dag(deel) dat die overtreding voortduurt, één en ander (voor zover nodig in afwijking van het bepaalde in artikel 6:92 lid 1, 2 en 3 BW) onverminderd alle wettelijke remedies, waaronder ook (maar niet beperkt tot) het recht om nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen. Een op grond van dit artikel verschuldigde boete beoogt aldus uitdrukkelijk niet in de plaats te treden van de verschillende vormen van wettelijke schadevergoeding.

ARTIKEL 8. ONLINE (WEDER)VERKOOP

8.1  Het is een Afnemer toegestaan om producten van VANMOKUM online (weder) te verkopen via diens eigen webshop.

8.2 In het kader van (het behoud van) het exclusieve en luxe imago van de (design- en merk)producten van VANMOKUM, is het een Afnemer niet toegestaan om producten online (weder) te verkopen via online platforms/marktplaatsen van derden (daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – Marktplaats, Amazon, eBay, Facebook, Zalando, et cetera), omdat een dergelijke wijze van online verkoop door een wederverkoper afbreuk doet c.q. kan doen aan het luxueuze imago van de (design- en merk)producten van VANMOKUM en derhalve strijdig is met de marketingstrategie van VANMOKUM, tenzij de Afnemer:
a) ter zake voorafgaande schriftelijke toestemming van VANMOKUM heeft verkregen; én
b) alle producten in de betreffende productserie van het merk/product dat de Afnemer via een online platforms/marktplaatsen van derden wenst te verkopen tevens in een offline showroom toont; én
c) een doorlopende voorraad aanhoudt van minimaal vijf stuks van alle producten in de betreffende productserie van het productmerk dat de Afnemer via een online platforms/marktplaatsen van derden wenst te verkopen, zulks ter waarborging dat direct uit voorraad kan worden geleverd en wordt voorzien in de online vraagbehoefte van klanten; én
d) per Order voor minimaal EUR 5.000,00 exclusief btw aan de betreffende merkproducten bestelt.

8.3 Indien een Afnemer in strijd handelt met het bepaalde in artikel 8.2, verbeurt de Afnemer aan VANMOKUM – zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist – een direct opeisbare, niet voor verrekening of opschorting vatbare boete van EUR 2.500,00 (zegge: tweeduizendvijfhonderd euro) per overtreding en van EUR 250,00 (zegge: tweehonderdvijftig euro) per dag(deel) dat die overtreding voortduurt, één en ander (voor zover nodig in afwijking van het bepaalde in artikel 6:92 lid 1, 2 en 3 BW) onverminderd alle wettelijke remedies, waaronder ook (maar niet beperkt tot) het recht om nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen. Een op grond van dit artikel verschuldigde boete beoogt aldus uitdrukkelijk niet in de plaats te treden van de verschillende vormen van wettelijke schadevergoeding.

ARTIKEL 9. ALGEMENE BEPALINGEN

9.1 VANMOKUM is bevoegd haar rechten uit (Duur)Overeenkomsten met een Afnemer geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, waarmee de Afnemer reeds nu voor alsdan onherroepelijk instemt en onvoorwaardelijk medewerking verleent in de zin van artikel 6:159 BW.

9.2 Indien VANMOKUM zich in een voorkomend geval niet beroept op een toepasselijke bepaling in de Algemene Voorwaarden, brengt dit niet met zich mee dat VANMOKUM zich in de opvolgende gevallen niet (meer) op deze of op enige andere bepaling zal kunnen beroepen.

9.3 VANMOKUM is bevoegd om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen.

9.4 Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de (Duur)Overeenkomst met de Afnemer.

9.5 Indien sprake is van een geschil over de interpretatie of uitleg van enige bepaling uit de Algemene Voorwaarden, zal de Nederlandse tekst c.q. versie van de Algemene Voorwaarden steeds prevaleren c.q. bepalend zijn voor de uitlegging ervan.

ARTIKEL 10. GESCHILLEN: TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER, ARBITRAGE

10.1 Op deze Algemene Voorwaarden, alle (Duur)Overeenkomsten, alsmede op alle daar eventueel nog uit voort te vloeien losse (koop)overeenkomsten of daarmee verband houdende geschillen en/of buitencontractuele verplichtingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken – oftewel het Weens Koopverdrag 1980 (WKV) – is uitdrukkelijk uitgesloten.

10.3Alle geschillen tussen VANMOKUM en een Afnemer die voortvloeien uit – dan wel verband houden met –deze Algemene Voorwaarden of enige (Duur)Overeenkomst, worden in eerste aanleg exclusief – en derhalve met uitsluiting van ieder ander gerecht – beslecht door de bevoegde rechter in de rechtbank Amsterdam, tenzij op grond van dwingend recht een andere instantie bevoegd is.

10.4 In afwijking van het bepaalde in artikel 10.3, heeft – in het geval dat een Afnemer is gevestigd in een land buiten de Europese Unie – uitsluitend VANMOKUM het recht (in de vorm van een discretionaire bevoegdheid) om ervoor te kiezen enig geschil als bedoeld in artikel 10.3 te laten beslechten overeenkomstig (de alsdan geldende – meest recente – versie van) het ‘Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut’ (NAI) te Rotterdam. Tenzij partijen alsdan anders overeenkomen:
a) bestaat het scheidsgerecht uit één arbiters;
b) wordt/worden de arbiter(s) benoemt overeenkomstig de in het Arbitragereglement opgenomen ‘lijstprocedure’;
c) wordt de arbitrageprocedure gevoerd in de Nederlandse taal;
d) is de plaats van arbitrage Rotterdam;
e) beslist het scheidsgerecht als ‘goede mannen naar billijkheid’ met inachtneming van de regelen des rechts (zijnde Nederlands recht);
f) is ‘samenvoeging’ van het arbitraal geding met een ander arbitraal geding als bedoeld in artikel 1046 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en artikel 39 van het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut, uitgesloten;
g) is hoger beroep tegen het arbitrale vonnis niet mogelijk.

Artikel 11 DATUM en Vindplaats Algemene Voorwaarden

11.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn vastgesteld op 1 maart 2019 en zijn te raadplegen

 

Cart
Close
Cart
  • No products in the cart.
Your cart is currently empty.
Please add some products to your shopping cart before proceeding to checkout.
Browse our shop categories to discover new arrivals and special offers.